Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.LightFinance.pl, w tym także ze wszystkich jego podstron zlokalizowanych w domenie głównej oraz subdomen, zawierającego m.in. informacje i materiały na temat produktów finansowych, ubezpieczeniowych.
 2. Serwis www.LightFinance.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Light Finance Sp. J. z siedzibą przy ul. Koszykowej 82b/65 02-008 Warszawa.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od pobrania stron lub podstron serwisu www.LightFinance.pl.
 4. Korzystając ze stron serwisu www.LightFinance.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie www.LightFinance.pl nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Ponadto nie stanowią reklamy ani rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek zakładem ubezpieczeń, bankiem lub pośrednikiem finansowym, ubezpieczeniowym, której przedmiotem będą produkty finansowe i ubezpieczeniowe lub jakiekolwiek inne produkty, o których mowa w serwisie www.LightFinance.pl
 6. Redakcja serwisu www.LightFinance.pl dokłada wszelkich starań aby zapewnić aktualność, zupełność i dokładność przedstawianych informacji, jednakże w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości nie przejmuje odpowiedzialności za działania lub zaniechanie podjęcia działań na ich podstawie.
 7. Wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Ponadto ze względów technicznych nie ma gwarancji, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie, w jakiej zostały wysłane, ani że transmisja danych odbywać się będzie bez żadnych przerw oraz wad technicznych.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

LightFinance.pl oznacza firmę Light Finance Sp. J. z siedzibą przy ul. Koszykowej 82b/65 02-008 Warszawa
Podmioty współpracujące oznacza podmioty wskazane w Punkcie III.1, którym Light Finance Sp.J przekazuje dane Użytkownika w celu m.in. zawarcia i realizacji umowy.
Serwis www.LightFinance.pl oznacza serwis internetowy www.LightFinance.pl oraz wszystkie jego podstrony zlokalizowane w domenie głównej i subdomenach oraz serwisy partnerskie zawierające m.in. informacje i materiały na temat produktów ubezpieczeniowych, finansowych, cen energii elektrycznej, pakietów telewizji cyfrowej, cen dostępu do Internetu oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, banki, pośredników finansowych i ubezpieczeniowych, dystrybutorów energii elektrycznej, dystrybutorów telewizji cyfrowej, dystrybutorów Internetu.
Użytkownik oznacza osobę fizyczną, która korzysta z serwisu LightFinance.pl w sposób zgodny z Regulaminem w celach w nim wskazanych.

III. Podmioty współpracujące z LightFinance.pl

 1. Serwis LightFinance.pl współpracuje m.in., z bankami, pośrednikami finansowymi, firmami ubezpieczeniowymi, Idea Bank SA, Getin-Noble Bank SA, BRE Bank SA , Bank Millennium SA, Bank Pocztowy SA, Bank Zachodni WBK SA, Deutsche Bank PBC SA, DnB Nord Polska SA, ING Bank Śląski SA, Euro Bank SA, Bank BGŻ SA, Meritum Bank ICB SA, BNP Pariba Bank SA, Lukas Bank SA, Meritum Bank, Alior Bank, PKO BP, PKO SA,Fm Bank, Neo Bank.
 2. Serwis www.LightFinance.pl zawiera odesłania do serwisów internetowych Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów. LightFinance.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach, jak również za inne dane prezentowanie w serwisach Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów.
 3. LightFinance.pl nie zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym (tj. nie wykonuje czynności agencyjnych i czynności brokerskich) w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1154, z późniejszymi zmianami).
 4. LightFinance.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Podmiotów współpracujących związane z realizowaniem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych osób, których dane osobowe zostały przekazane przez LightFinance.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych realizowaną przez Podmioty współpracujące oraz inne podmioty.

IV.Przetwarzanie danych osobowych

 1. LightFinance.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. W przypadku udostępniania przez Użytkowników danych osobowych, LightFinance.pl będzie je przetwarzał zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).
 2. Wypełnienie formularza zamieszczonego w serwisie LightFinance.pl spowoduje przekazanie go LightFinance.pl, a następnie Podmiotom współpracującym w celu przedstawienia oferty (w formie e-mail, sms lub poprzez kontakt telefoniczny) i ewentualnego zawarcia umowy, jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.
 3. LightFinance.pl wykorzystuje dane osobowe swoich Użytkowników m.in. w celu realizacji umowy zawartej z firmą LightFinance.pl Sp. J.
 4. LightFinance.pl będzie przetwarzał dane osoby wypełniającej formularz w celach promocji i marketingu swoich usług, jak również usług świadczonych przez Podmioty współpracujące oraz w celu przekazywania informacji handlowej, w tym biuletynu serwisu LightFinance.pl . LightFinance.pl będzie przekazywał dane Użytkownika, który wypełnił formularz, Podmiotom współpracującym w celach wskazanych powyżej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, który wypełnił formularz, oraz ich przekazanie Podmiotom współpracującym, w celach wskazanych powyżej, polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola w serwisie LightFinance.pl pod klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przekazywanie ich Podmiotom współpracującym.
 5. Użytkownik przekazuje swoje dane LightFinance.pl dobrowolnie.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 7. Administratorem danych osobowych będzie LightFinance.pl , a po ich przekazaniu Podmiotom współpracującym, także odpowiedni Podmiot współpracujący.
 8. LightFinance.pl zastrzega, że może używać mechanizmu „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na identyfikację komputera.

V. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z serwisu LightFinance.pl w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.
 2. Użytkownik może korzystać z serwisu LightFinance.pl tylko na własny użytek. Nie jest dopuszczalne korzystanie z materiałów i informacji zamieszczonych w serwisie LightFinance.pl w celu prowadzenia działalności komercyjnej.
 3. LightFinance.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu LightFinance.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

VI. Obowiązki i odpowiedzialność LightFinance.pl

 1. LightFinance.pl zapewnia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie LightFinance.pl przez czas nieoznaczony.
 2. Przedstawione wyliczenia oraz zestawienia ofert poszczególnych podmiotów opierają się na wypracowanej przez nas metodologii i nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za wybór konkretnej oferty.
 3. Wszelkie informacje publikowane w serwisieLightFinance.pl nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.
 4. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w serwisieLightFinance.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 5. Nie odpowiadamy za szkody, które byłyby następstwem lub byłyby związane z korzystaniem lub nieumiejętnym korzystaniem z zawartości serwisu LightFinance.pl . Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych podmiotów, z którymi zawarto umowy za pośrednictwem lub na podstawie informacji uzyskanych w serwisie LightFinance.pl .
 6. Informacje i materiały przedstawiane na stronach serwisu LightFinance.pl pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji, w tym od Podmiotów współpracujących .LightFinance.pl nie weryfikuje ich prawdziwości i rzetelności, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, przy czym LightFinance.pl podejmuje wszelkie starania, aby informacje zawarte na stronie były aktualne, dokładne i merytorycznie poprawne.
 7. LightFinance.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w serwisie LightFinance.pl , ani za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby na stronach LightFinance.pl , jak i za działania Podmiotów współpracujących lub Użytkowników naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich.
 8. LightFinance.pl nie odpowiada za to, że korzystanie z serwisu LightFinance.pl będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw, jak również za przydatność uzyskanych poprzez serwis LightFinance.pl informacji.
 9. LightFinance.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesytu informacji.
 10. LightFinance.pl zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści serwisu LightFinance.pl , dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

VII. Prawa autorskie

 1. Serwis LightFinance.pl , a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią własność firmy Light Finance Sp. J.i mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie do celów informacyjnych.
 2. . Informacje i materiały zamieszczone w serwisie LightFinance.pl mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego. Wykorzystywanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą LightFinance.pl oraz wyłącznie w celu określonym przez LightFinance.pl .
 3. Informacje i materiały zamieszczone w serwisie LightFinance.pl mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego. Wykorzystywanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą LightFinance.pl oraz wyłącznie w celu określonym przez LightFinance.pl.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Serwis LightFinance.pl, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią własność firmy Light Finance Sp. J i mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie do celów informacyjnych.
 2. Informacje i materiały zamieszczone w serwisie LightFinance.pl mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego. Wykorzystywanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą LightFinance.pl oraz wyłącznie w celu określonym przez LightFinance.pl
Wypełnij wniosek kredytowy / ubezpieczeniowy